ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Общи условия – Игра ОЦ „ЕС България“

Общи условия:

 1. Настоящите условия за участие (наричани по-долу за краткост „Правила“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта„Място далечно “ (наричана по-долу за краткост „Играта“).
 2. Организатор на Играта е ОЦ „ ЕС България“ ООД, София, бул. „Диндуков” 51, управляващ Образователен център „ЕС България”.
 3. Период на провеждане: 04 юли 2017 г., 16:00 часа – 17 юли 2017 г., 23:59 часа.
 4. Награда: Тандемен полет с парапланер и професионален инструктор над град Сопoт, предоставен от спортен клуб SKY NOMAD.
 5. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако последният не спазва установените Правила. В тези случаи на участниците не се дължат компенсации и не се предоставят награди.Условия за участие:
 6. Участие в Играта е възможно при спазване на Правилата. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да ги спазва.
 7. Играта е отворена за участие на всички български граждани или граждани на държава-членка на ЕС. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за компанията-организатор или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.
 8. От наградата в Играта могат да се възползват лица, навършили 18-годишна възраст.
 9. Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да изпратите снимка с добра резолюция (не по-малка от 800 пиксела ширина и 450 пиксела височина) на адрес: igra_esbulgaria@abv.bg или на лично съобщение във Facebook страницата на Образователен център „ЕС България”.
 10. Снимките трябва да са лични авторски или да са преотстъпени за ползване на участниците. Задължително е върху тях да няма дължими авторски права. В случай на доказано плагиатство или нарушаване на авторско право, Организаторът ще дисквалифицира от Играта участника, който е нарушил Правилата, и ще свали снимката му от страницата си във Facebook.
 11. В Играта се допускат само автентични снимки или такива, чиято компютърна обработка е запазила реалния им вид. Няма да бъдат публикувани снимки, чиито ефекти придават нов облик (нереален) на фотографията, не е допустимо и добавяне на различни елементи по изображението.
 12. Всяко физическо лице има право на участие с една изпратена снимка.

III. Условия и провеждане на играта:

 1. Играта продължава в периода 03 юли 2017 г., 12:00 часа – 17 юли 2017 г., 23:59 часа.
 2. В периода на провеждане на Играта организаторът своевременно публикува в страницата си във Facebook изпратените от участниците снимки.
 3. Организаторът си запазва правото да публикува изпратените снимки и в сайта си, посочвайки участниците като техни автори.
 4. Победител ще бъде този, който до 19 юли 2017 г. в 12:00 часа на обяд е събрал най-много харесвания (like) под поста на снимката си във Facebook страницата нa Образователен център „ЕС България”.
 5. Наградата ще бъде предоставена на участника, отговарящ на условията за участие в Играта, обявени в настоящите Правила.
 6. Обявяването на победителя ще стане след края на Играта на 19 юли 2017 г. в 13:00 часа на обяд.
 7. Победителят в Играта ще бъде уведомен за наградата си чрез съобщение на електронната поща или чрез лично съобщение във Facebook. Участникът е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с Организатора. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и Организаторът има право да я предостави на следващия по ред участник, отговарящ на условията на Играта.
 8. Със съгласието си да получи наградата, участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като награден в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора.
 9. Печелившият участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.
 10. Всеки участник в Играта може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на igra_esbulgaria@abv.bg. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 3 дни от откриването на причината за тях, на адрес igra_esbulgaria@abv.bg.
 11. Наградата, предоставяна в рамките на Играта, не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.
 12. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
 13. Ограничаване на отговорността:
 14. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставяне на наградата поради форсмажорни обстоятелства.
 15. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми. Организаторът отговаря само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Правила. Това не важи за случаите, когато е засегнат животът или здравето на участниците.
 16. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.
 17. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 18. Организаторът не носи отговорност за неполучена награда поради предоставен от участника грешен или непълен адрес след установяване на контакт с печелившия или в случай на възникване на техническа грешка при опит да за свързване с участник.
 19. Разходите за доставка и получаване на наградата са за сметка на Организатора. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително разходи за достъп до интернет).
 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е възпрепятстван да получи и използва наградата си.
 21. Спорове:

Евентуалните спорове между Организатора на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

Лични данни:

 1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.
 2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с Играта.
 3. В случай че участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторът автоматично приема, че участието му в Играта се прекратява.