ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Декларация – форма за запитване

С настоящото се съгласявам ОЦ „ЕС България ООД“ да съхранява и извършва обработка на личните ми данни, станали ѝ известни във връзка с направеното от мен запитване, за целите на осъществяване на комуникацията и предоставяне на отговор. ОЦ „ЕС България ООД“ не разкрива данните на трети лица, освен на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения. В случай че не предоставите данните си, запитването ви не би могла да бъде правомерно обработено и не бихте могли да получите отговор на изложените въпроси. Имате право на достъп и право на корекция на събраните данни посредством подаване на писмена молба в офис на ОЦ „ЕС България ООД“. Запознат съм с целта на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.

Декларация – попълване на входящ online тест

С настоящото се съгласявам ОЦ „ЕС България ООД“ да съхранява и извършва обработка на личните ми данни, станали ѝ известни във връзка с направения от мен тест за определяне на езиковата ми компетемтност, за целите на осъществяване на комуникацията, предоставяне на отговор и предлагане на подходящо за мен обучение. ОЦ „ЕС България“ не разкрива данните на трети лица, освен на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения. В случай че не предоставите данните си, тестът ви не би моглъл да бъде правомерно обработен и не бихте могли да получите отговор относно резултата. Имате право на достъп и право на корекция на събраните данни посредством подаване на писмена молба в офис на ОЦ „ЕС България ООД“. Запознат съм с целта на обработката им, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп и поправка на събраните данни.

Бланка за корекция на лични данни

Бланка за отказ от обработка на лични данни