ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Общи условия – индивидуално обучение

 • Кандидатът се счита за записан в курс за индивидуално обучение в ОЦ „ЕС България”, с подписването на Договора за индивидуално обучение и след плащане на дължимата вноска за обучение в договорените размери и срокове.
 • Включването в ниво, различно от началното, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • Индивидуално обучение
  • Таксата за индивидуално обучение са заплаща предварително наведнъж.
  • Таксата за индивидуално обучение се заплаща чрез закупуване и предплащане на пакети от 10 уч. часа, 20 уч. часа и 40 уч. часа. Закупуването на пакет учебни часове не гарантира покриването на учебния материал за цяло ниво. Цените са публично оповестени на сайта на ОЦ „ЕС България”.
  • При предплащане на пакет от 10 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от един месец след подписването на договора.
  • При предплащане на пакет от 20 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от два месеца след подписването на договора.
  • При предплащане на пакет от 40 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от четири месеца след подписването на договора.
  • В случай, че след изтичане на сроковете по предходните три точки, курсистът не е взел всички часове от предплатения пакет губи права за нереализираните предплатени часове.
  • При отсъствие на преподавател и при невъзможност от страна на друг преподавател да го замести, ОЦ „ЕС България”има право да отложи занятията. Отложените занятия се отучват, като при предплатените пакети се удължава срокът, в който следва да се реализират предплатените часове.
  • Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на занятието следва да информира администрацията на ОЦ „ЕС България”. Уведомлението следва да се направи най-малко 5 (пет) часа преди започването на занятието в рамките на работното време на администрацията, публично оповестено на интернет сайта (www.esbulgaria.com) в секция „Контакти“. За уведомление се счита такова, направено по телефон или на имейл office@esbulgaria.com. В случай, че курсистът пропусне да уведоми администрацията за отсъствието си в посочения по-горе срок, дължи неустойка в размер на един учебен час.
  • При отказ от страна на клиента, при индивидуално обучение с предплатен пакет, му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
 • При провеждане на занятията извън учебната база на и ОЦ „ЕС България” се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи. Обучението се заплаща предварително по банков път или в офис на ОЦ „ЕС България”.
 • Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • ОЦ „ЕС България” има право да откаже издаването на Удостоверение за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият е показал системно слаби резултати.
 • В случай на обявяване на нова извънредна ситуация в страната и забрана от страна на държавата да се провежда присъствено обучение, курсистът се задължава да завърши закупения пакет от часове в онлайн форма.
 • За всякакви въпроси, мнения и съображения във връзка с Вашето обучение, можете да се свържете с мениджърския екип на имейл – feedbackdondukov@esbulgaria.com.