ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЕС БЪЛГАРИЯ

Общи условия – курсове за деца

 • Кандидатът се счита за записан в курс на обучение в ОЦ „ЕС България“ с подписването на Договора за обучение и след плащане на дължимата вноска за обучение в договорените размери и срокове.
 • Включването в ниво, различно от началното, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • Груповото обучение в ОЦ „ЕС България“ е в годишна и интензивна форма.
 • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации от наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
 • При обучение на ученици в рамките на една учебна година се разработват два графика за обучение, съобразно учебните срокове на общообразователните училища.
 • Официално обявените от МОН ваканции и националните празници са неучебно време и за ОЦ „ЕС България“, освен при договореност между обучаемия/ите и ОЦ „ЕС България“.
 • Таксата за годишно обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на три равни вноски както следва: първа вноска при записване до 30 септември, втора вноска до 10 декември, трета вноска – до 10 март. При започнал курс заплатена вноска не се възстановява. При отказ от курс се дължи цялата сума по договора.
 • Финалният тест е безплатен, когато се провежда на последното занятие от графика за обучение. Ако курсист желае да се яви на друга дата, дължи такса в размер на 20 лв.
 • Курсистът е длъжен да пази касовата си бележка до приключване на обучението си.
 • Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.
 • При сформиране на група под 8 (осем) човека, за нива А1, А2 и B1, ОЦ „ЕС България“ си запазва правото да намали учебните часове на курса с до 20%.
 • При сформиране на група под 7 (седем) човека, за нива B1+, B2 и C1, ОЦ „ЕС България“ си запазва правото да намали учебните часове на курса с до 20%.
 • При записване на промоционален курс за две последователни езикови нива, курсистът се задължава да покрие финален тест на първото езиково ниво с минимум 60%. При незапочване на второто езиково ниво по причина, независеща от ОЦ „ЕС България“, курсистът заплаща приключилото първо ниво на редовната цена според актуалната такса, оповестена в официалния уебсайт на ОЦ „ЕС България“.
 • Отстъпки:

– при записване в следващо ниво или в друг курс на наш клиент – 20.00 лв.;

– „Доведи приятел или втори член на семейството – 20.00 лв.;

– записване на две последователни нива – 40.00 лв.;

 • Обучаемият има право да се откаже от курса на обучение, в който е записан, ако подаде писмено заявление до 5 работни дни преди започване на курса. От платената сума се приспада неустойка от 5% от стойността на обучението.
 • След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
 • След започване на обучението не се допуска преместване на обучаемия в друга група, с различен график или в друго ниво.
 • При отсъствие на преподавател и при невъзможност от страна на друг преподавател да го замести, ОЦ „ЕС България“ има право да отложи занятията. Отложените занятия се отучват.
 • ОЦ „ЕС България“ си запазва правото да променя датите за начало на груповото обучение.
 • При продължителни и системни отсъствия без уважителни причини, както и при системни нарушения на дисциплината, ОЦ „ЕС България“ може да изключи обучаемия, ако с поведението си той пречи на учебните занятия. В тези случай платените суми не се връщат.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • За успешно завършил курс на обучение се счита курсист покрил финален тест с резултат от минимум 60%.
 • ОЦ „ЕС България“ има право да откаже издаването на Удостоверение за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият системно по време на курса е показал слаби резултати.
 • В случай на обявяване на нова извънредна ситуация в страната и забрана от страна на държавата да се провежда присъствено обучение, курсистът се задължава да завърши започналия присъствен курс на обучение в онлайн форма.
 • Като неразделна част от настоящия Договор се подписва Приложение 1, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.
 • За всякакви въпроси, мнения и съображения във връзка с Вашето обучение, можете да се свържете с мениджърския екип на имейл – feedbackdondukov@esbulgaria.com.