Общи условия

Образователен център „ЕС България“ предлага следните общи условия и срокове за записване за Групово обучение и за Индивидуално и полуиндивидуално обучение.

Груповото обучение в ОЦ „ЕС България” се предлага в годишна и интензивна форма.

Годишно обучение

 • Продължителността на годишното обучение е между осем и девет месеца (една учебна година).
 • За една учебна година се покрива едно ниво.
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации с наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
 • При обучение на ученици в рамките на една учебна година се разработват два графика за обучение, съобразно учебните срокове на общообразователните училища.
 • Официално обявените от МОН ваканции и националните празници са неучебно време и за ОЦ „ЕС България“, освен при договореност между обучаемия/ите и ОЦ „ЕС България“.
 • Таксата на обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на три равни вноски, както следва: първа вноска при записване, втора вноска до 10-ти декември и трета вноска до 10-ти март.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по договора.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.


Интензивно обучение

 • Провежда се в сутрешен, дневен, вечерен и съботно-неделен формат.
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации с наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
 • Националните празници са неучебно време за ОЦ „ЕС България“, освен при договореност между обучаемия/ите и ОЦ „ЕС България“.
 • След приключване на обучението се организира финален тест. Финалният тест е безплатен, когато се провежда на последното занятие от графика за обучение. Ако курсист желае да се яви на друга дата, дължи допълнителна такса.
 • Таксата на обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на две вноски по 50%, както следва: първа вноска при записване и втора вноска до 40 учебни часа след началото на курса.
 • Таксата по програма „Успех“ се заплаща наведнъж преди започване на обучението или на две вноски, без оскъпяване: първа вноска преди започване на обучението за ниво A1 в размер на 170 лв, за нива А2-B1 в размер на 190 лв. и за нива B2-C1 в размер на 220 лв. Втората вноска се заплаща един месец след подписване на Договор за обучение. Заплатена вноска не се възстановява.
 • При сформиране на група под 8 човека за нивата А1, А2 и В1 Образователен център „ЕС България“ ООД си запазва правото да намали учебните часове на курса с до 20%.
 • При сформиране на група под 7 човека за нивата В1+, В2 и С1 Образователен център „ЕС България“ ООД си запазва правото да намали учебните часове на курса с до 20%.
 • При записване на промоцилнален курс за две последователни нива, курсистът се задължава да покрие финален тест на първо езиково ниво с минимум 60%. При незапочване на второ езиково ниво по причина, независеща от Образователен център „ЕС България“ ООД, курсистът заплаща приключилото ниво на редовната цена според актуалната такса.
 • Образователен център „ЕС България“ ООД запазва правото си да променя датите за начало на групово обучение.
 • Обучаемият има право да се откаже от курса на обучение, в който е записан, ако подаде писмено заявление до 5 работни дни преди започване на курса. От платената сума се приспада неустойка от 5% от стойността на обучението.
 • Курсистът е длъжен да пази касовата си бележка до приключване на обучението си.
 • След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
 • След започване на обучението не се допуска преместване на курсиста в друга група, с различен график или в друго ниво.
 • При отсъствие на преподавател и при невъзможност от страна на друг преподавател да го замести, Образователен център „ЕС България“ ООД има право да отложи занятията. Отложените занятия се отучват.
 • При продължителни и системни отсъствия без уважителни причини, както и при системни нарушения на дисциплината, Образователен център „ЕС България“ ООД може да изключи обучаемия, ако с поведението си той пречи на учебните занятия. В тези случаи платените суми не се връщат.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по договора.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • За успешно завършил курс на обучение се счита курсист покрил финален тест с резултат от минимум 60%.
 • ОЦ „ЕС България” има право да откаже издаването на Удостоверение за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият е показал системно слаби резултати.
 • Като неразделна част от Договора за обучение се подписва Приложение 1, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.


Отстъпки за всички форми на групово обучение:

 • При записване в следващо ниво или в друг курс на наш клиент – 20 лв.;
 • При заплащане 7 календарни дни преди старта на курса – 20 лв.;
 • За друг член от семейството на наш клиент – 5%;
 • Отстъпка при записване за две езикови нива.

ВАЖНО! Отстъпките могат да се сумират!


Индивидуално и полуиндивидуално обучение

 •  Провежда се в удобно за клиента време и място.
 • Таксата за индивидуално обучение може да се заплаща преди всяко учебно занятие, както и да се предплащат пакети от 10 уч. часа*, 20 уч. часа* и 40 уч. часа*. Закупуването на пакет учебни часове не гарантира покриването на учебния материал за цяло ниво.
 • При предплащане на пакет от 10 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от един месец след започване на обучението.
 • При предплащане на пакет от 20 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от два месеца след започване на обучението.
 • При предплащане на пакет от 40 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от четири месеца след започване на обучението.
 • В случай, че след изтичането на сроковете по предплатените пакети, курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.
 • Индивидуалното и полуиндивидуалното обучение се заплащат предварително за договорения брой часове или всеки път преди провеждане на занятието. Курсистът избира начина според неговите предпочитания.
 • При записване за индивидуално обучение без предплащане на пакетни часове се оставя депозит в размер стойността на 2 уч. часа. Депозитът се изразходва, под формата на последните два часа от обучението.
 • При отсъствие на преподавател и при невъзможност от страна на друг преподавател да го замести, Образователен център „ЕС България“ ООД има право да отложи занятията. Отложените занятия се отучват, като при предплатените пакети се удължава срокът, в който следва да се реализират предплатените часове.
 • Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на занятието следва да информира администрацията на Образователен център „ЕС България”. Уведомлението следва да се направи най-малко 5 (пет) часа преди започването на занятието в рамките на работното време на администрацията, публично оповестено на интернет сайта в секция „Контакти“. За уведомление се счита такова, направено по телефон или на имейл office@esbulgaria.com. В случай, че курсистът пропусне да уведоми администрацията за отсъствието си в посочения по-горе срок, дължи неустойка в размер на един учебен час.
 • При прекратяване от страна на клиента му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
 • При провеждане на занятията извън учебната база на ОЦ „ЕС България” се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи. Обучението се заплаща предварително по банков път или в офис на ОЦ „ЕС България”.
 • Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • ОЦ „ЕС България” има право да откаже издаването на Удостоверение за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият е показал системно слаби резултати.
 • Като неразделна част от Договора за обучение се подписва Приложение 1, във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.

 

* oтстъпки при индивидуално и полуиндивидуално обучение при закупуване на пакет от учебни часа.

В секцията „Индивидуално обучение“, можете да се осведомите за цените на индивидуалното обучение в Образователен център „ЕС България“.