Общи условия

Образователен център „ЕС България“ предлага следните общи условия и срокове за записване за Групово обучение и за Индивидуално и полуиндивидуално обучение.

Груповото обучение в ОЦ „ЕС България” се предлага в годишна и интензивна форма.

Годишно обучение

 • Продължителността на годишното обучение е между осем и девет месеца (една учебна година).
 • За една учебна година се покрива едно ниво.
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации с наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
 • При обучение на ученици в рамките на една учебна година се разработват два графика за обучение, съобразно учебните срокове на общообразователните училища.
 • Официално обявените от МОН ваканции и националните празници са неучебно време и за ОЦ „ЕС България“, освен при договореност между обучаемия/ите и ОЦ „ЕС България“.
 • Таксата на обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на три равни вноски, както следва: първа вноска при записване, втора вноска до 10-ти декември и трета вноска до 10-ти март.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по договора.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.


Интензивно обучение

 • Провежда се в сутрешен, дневен, вечерен и съботно-неделен формат.
 • Включването в ниво различно от начално, става след попълване на безплатен входящ тест.
 • При по-късно включване в курс на обучение клиентът получава безплатни консултации с наш преподавател с оглед наваксване на пропуснатия материал.
 • Националните празници са неучебно време за ОЦ „ЕС България“, освен при договореност между обучаемия/ите и ОЦ „ЕС България“.
 • След приключване на обучението се организира финален тест. Финалният тест е безплатен, когато се провежда на последното занятие от графика за обучение. Ако курсист желае да се яви на друга дата, дължи допълнителна такса.
 • Таксата на обучение са заплаща наведнъж или разсрочено. Разсроченото плащане се извършва без оскъпяване на две вноски по 50%, както следва: първа вноска при записване и втора вноска до 40 учебни часа след началото на курса.
 • При отказ от курса след започване на обучението се дължи цялата сума по договора.
 • Обучаемият има право да се откаже от курса на обучение, в който е записан, ако подаде писмено заявление до 5 работни дни преди започване на курса. От платената сума се приспада неустойка от 5% от стойността на обучението.
 • След започване на обучението заплатени такси не се възстановяват.
 • След започване на обучението не се допуска преместване на курсиста в друга група, с различен график или в друго ниво.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • За успешно завършил курс на обучение се счита курсист покрил финален тест с резултат от минимум 60%.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.


Отстъпки за всички форми на групово обучение:

 • При записване в следващо ниво или в друг курс на наш клиент – 5%;
 • За друг член от семейството на наш клиент – 5%;
 • Отстъпка при записване за две езикови нива.

ВАЖНО! Отстъпките могат да се сумират, като максималната възможна отстъпка е 10% на човек!


Индивидуално и полуиндивидуално обучение

 •  Провежда се в удобно за клиента време и място.
 • Таксата за индивидуално обучение може да се заплаща преди всяко учебно занятие, както и да се предплащат пакети от 10 уч. часа*, 20 уч. часа* и 40 уч. часа*.
 • При предплащане на пакет от 10 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от един месец след започване на обучението.
 • При предплащане на пакет от 20 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от два месеца след започване на обучението.
 • При предплащане на пакет от 40 уч. часа, курсистът следва да реализира предплатените часове в срок от четири месеца след започване на обучението.
 • В случай, че след изтичането на сроковете по предплатените пакети, курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.
 • Индивидуалното и полуиндивидуалното обучение се заплащат предварително за договорения брой часове или всеки път преди провеждане на занятието. Курсистът избира начина според неговите предпочитания.
 • При записване за индивидуално обучение без предплащане на пакетни часове се оставя депозит в размер стойността на 2 уч. часа. Депозитът се изразходва, под формата на последните два часа от обучението.
 • Когато курсистът е възпрепятстван да присъства на занятието следва да информира администрацията на Образователен център „ЕС България”. Уведомлението следва да се направи най-малко 5 (пет) часа преди започването на занятието в рамките на работното време на администрацията, публично оповестено на интернет сайта в секция „Контакти“. За уведомление се счита такова, направено по телефон или на имейл office@esbulgaria.com. В случай, че курсистът пропусне да уведоми администрацията за отсъствието си в посочения по-горе срок, дължи неустойка в размер на един учебен час.
 • При прекратяване от страна на клиента му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
 • При провеждане на занятията извън учебната база на ОЦ „ЕС България” се заплаща допълнителна такса за транспортни разходи. Обучението се заплаща предварително по банков път или в офис на ОЦ „ЕС България”.
 • На всички успешно завършили курса на обучение се издава Удостоверение за завършено ниво и степен на владеене на езика. Нивата на чуждоезиково обучение са съобразени с Референтната езикова рамка на ЕС.
 • ОЦ „ЕС България” има право да откаже издаването на Удостоверение за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият е показал системно слаби резултати.

Учебниците се заплащат отделно. Обучението се провежда само с оригинални учебни помагала.

 

* oтстъпки при индивидуално и полуиндивидуално обучение при закупуване на пакет от учебни часа.

В секцията „Индивидуално обучение“, можете да се осведомите за цените на индивидуалното обучение в Образователен център „ЕС България“.